Medlemmer / At være medlem
Om bæring af medaljer og dekorationer
 
Påklædning 1:
 
Ved festlige lejligheder må man bære foreningsmedaljer på jakkens venstre bryst over jakkens lomme, på en vandret linie, således at overkanten af medaljernes bånd flugter.

Medaljerne monteres så højt at medaljerne ikke berører blazer-emblemet.

Medaljerne monteres i følgende rækkefølge fra jakkens knaprække:

1. Foreningsemblem i bånd.
2. Danske Soldaterforeningers Landsråds Fortjensttegn.
3. Fællesrepræsentationens hæderstegn.
4. Foreningshæderstegn (Æresmedlem) m.v. Jubilæumstegn, 50 års tegn m.v.).
5. Skyttemedaljer m.v.
6. Udenlandske tegn.
 
 
Dekorationer (medaljer):
 
- er man bæringsberretiget til officielle medaljer og ordner må de bæres på en række over, eller til venstre for, foreningsmedaljerne.
 Påklædning 2:
 
Påklædning 2 er som påklædning 1, men dekorationerne skiftes ud med ordensbjælker istedet, hvis man har sådanne. Man bærer ikke samtidigt dekorationer og bjællker.
 
 
Ordensbjælker:
 
 
 

At være medlem

Praktiske oplysninger -  til foreningens medlemmer

 

Marinestuen

Der er åbent i Marinestuen, Verdens Ende 16, hver lørdag fra kl. 10.00 til 13.00  i sommerhalvåret, og fra kl. 10.00 til 12.00 i vinterhalvåret, hvor medlemmerne mødes til et par hyggelige timer.
 
Endvidere er der åbent den 1. torsdag i måneden i tidsrummet kl. 10.00 - 12.00 for medlemmer, gerne med ledsager og familie. 
 
 
Kontingentbetaling
 
Det årlige kontingent er på kr. 475,- . Kassereren videresender en del af disse midler til landsforeningen til dækning af fælles udgifter - herunder  medlemsbladet "Under Dannebrog", medlemsemblemet samt til landsorganisationens administration. Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbetales ved modtagelsen af opkrævningen fra kassereren.
 

Medlemsbladet

Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad "Under Dannebrog". Det fremsendes via postvæsenet, såfremt der er opgivet nøjagtig og fuldstændig postadresse. Medlemsbladet kan endvidere findes elektronisk, på nettet på https://www.marineforeningen.dk/under-dannebrog/ , ca. 14 dage før det udsendes fysisk.
 
 
Adresseændring
 
Skal altid straks meddeles sekretæren/afdelingen, som derefter informerer landskontoret.
 
 
Medlemsemblemet

Medlemsemblemet er foreningens ejendom og bæres ved sammenkomster i Marineforeningen. Emblemet skal tilbageleveres ved udtræden af foreningen.

Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, hvor kendingstegnet (den lille messingnål) i stedet kan benyttes.

Såvel medlemsemblem samt kendingstegn bæres på jakkens venstre revers.

 
Påklædning 

I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang"!, - men en ensartet påklædning skaber fællesskab.

Ved særlige lejligheder er påklædningen derfor:

- Jakke, hvid skjorte og foreningsslips.
- Jakke med blazer-emblem.
- Medlemsemblem anlagt på jakkens revers i venstre side.
- Grå benklæder.
- Sorte sko og sorte strømper.
 
- eller lignende ækvivalerende påklædning.
 
 
Andet

Hvis det ønskes, er der mulighed for flagets tilstedeværelse ved bisættelse/-begravelse.

 

Kontaktadresse

Foreningens kontaktadresse er foreningens formand:
 
Poul Arne Hvid Callesen
Bjerggade 6.2.1
6400  Sønderborg
Tlf.: 23 25 47 35
Mail: pahc96@gmail.com
 
 
*************************************************************************
 
SØNDERBORG MARINEFORENINGS
HÅNDTERING AF PERSONDATAOPLYSNINGER (GDPR)


Persondataforordningen
betegnes også 'DATABESKYTTELSESLOVEN', og den har som hovedformål at yde størst mulige persondatabeskyttelse. Danmarks Marineforening, herunder samtlige lokalafdelinger, er omfattet af loven.

1. Lokalafdelingsbestyrelsens ansvar og pligter
Lokalafdelingsbestyrelsen er ’dataansvarlig’ på afdelingens vegne. I Sønderborg Marineforening er det altid sekretæren der er tovholder for afdelingens datasikkerhed. Med dataansvaret følger, at:

- sikre, at udtræk/print/kopiering af persondatafiler/dataopbevaringsmedier/medlemslister ikke spredes, men af den/de implicerede til enhver opbevares sikkert. Dette omfatter også eksterne harddiske, back-ups og USB-nøgler,
- alle personidentificérbare oplysninger kun findes ét sted, - i Marineforeningens centrale med-lemsdatabase.
- ved udsendelse af mails til mere end 10 modtagere, da at benytte 'Bcc'-adressering,
- sikre sig, at portrætbilleder af medlemmer, lagt på hjemmeside el. vist i lokalblad, alene sker med den pgl. persons samtykke (mail anses for tilstrækkelig dokumentation).

2. Databehandlingens omfang
Lokalforeningen registrerer og behandler alene de af medlemmerne frivilligt afgivne almindelige personoplysninger (ifm. optagelsesbegæringen):

- Fulde navn *
- Adresse, herunder C/o-adresse *
- Telefonnummer (når det ikke er belagt med sekretesse) *
- Fødselsdato *
- E-mailadresse *
- Indmeldelsesdato
- Årgang *
- Udmeldelsesdato samt årsag
* - fremgår af den udfyldte optagelsesblanket.

Databeskyttelsesloven kræver det enkelte medlems samtykke til, at data må registreres og behandles. I Marineforeningen anses dette samtykke for givet når personoplysningerne (på optagelsesblanketten) frivilligt afleveres til lokalafdelingsbestyrelsen.

3. Agtpågivenhed
skal altid udvises, og personidentificérbare medlemsoplysninger:

- bringes ikke i evt. medlemsblad, på hjemmesider el. på sociale medier,
- må ikke gøres tilgængelige 'on-line',
- der ikke længere anvendes/er behov for, bliver slettet. Dette gælder fx data på udmeldte medlemmer. Lokalafdelingen viser kun fødselsdags- & årgangslister på hjemmesiden..

4. Ansvar
Lokalafdelingsbestyrelse hæfter for persondataregistrering og -behandling lokalt, også i tilfælde af sikkerhedsbrud, herunder ’hacking’, der altid straks bliver indberettet til Datatilsynet samt til Marineforeningens Landskontor.

5. Medlemmernes rettigheder
Et medlem har krav på at opnå indsigt i egne, af foreningen registrerede, medlemsdata, herunder at de fx er korrekte. Et tidl. medlem har krav på indsigt f.s.v.a. at egne persondata er behørigt slettet. Begge tilfælde gælder for såvel landskontorets hoveddatabase som i lokalafdelings egne.
 
 
 
 
 
 
 
Æresmedlemmer i Sønderborg Marineforening
 
 
     Knud Gjørtler Jensen
        Jan Marcussen
 
 
                     
 
 
Til æresmedlem af en afdeling kan udnævnes medlemmer:

- som i fremragende grad ved fortjenstfuld indsats eller mangeårig uselvisk og positiv ydelse for afdelingen har bidraget væsentligt til afdelingens virke,

og/eller:

- som ved sin adfærd og sit eksempel i særlig grad har medvirket til afdelingens højeste agtelse, respekt og fremhævelse blandt kammeraterne.
 
(Uddrag af foreningens vedtægter)
 
*************************************************************************
 ÅRETS MARINER 2024

På årets generalforsamling kunne bestyrelsen meddele, at medlem Ingelise Jørgensen var udnævnt til ÅRETS MARINER 2024. 
 
Ingelise modtog udnævnelsen med følgende ord, fra formanden:
 
”Ingelise byder ind på rigtigt mange af foreningens arbejdsopgaver. Om det er udendørs vedligeholdelse med hakke og skuffejern, indendørs rengøring med støvsuger og gulvmoppe, som banjemester i kabyssen på lørdage, eller som borddækker og madekvilibrist ifm. arrangementer, så er Ingelise altid klar.
 
Hun er endvidere kendt for sit gode humør og bidrager også herigennem til det gode kammeratskab og fællesskabet i foreningen”.
 
 
Billedet viser den afgående ÅRETS MARINER 2023, Vagn Andersen og til venstre ÅRETS MARINER 2024, Ingelise Jørgensen.
 
Som synligt bevis på æren, modtog Ingelise et diplom og en halshængt medalje som må bæres ved særlige lejligheder. Desuden har Ingelise fået sit navneskilt på ÅRETS MARINER klokken.
 
 
Sønderborg Marineforening ønsker Ingelise hjerteligt tillykke med udnævnelsen.
 
Fotos: Peder Jørgensen
 
*************************************************************************
Medlemsfordele
 
Alle medlemmer af Sønderborg Marineforening kan, for et beskedent beløb, leje marinestuen til private formål. Det er kun medlemmer der kan leje og lejeren skal selv være tilstede ifm. arrangementet.
 
Ved henvendelse til den ansvarlige banjemester, Jørn Kiølseth, kan man få mere at vide om lejereglerne, og det er også her en eventuel lejeaftale udfyldes og afleveres.
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com