Sønderborg kommunes nuværende adoptionsskib - dykkerskibet Y 311, SØLØVEN


Skibet er et ombygget STANDARD FLEX patruljefartøj (af Flyvefisken-klassen). Skibet indgik i Søværnet i 1996 og hørte fra 2004 til 2010 under division 12 (patruljebådsdivisionen) i 1. Eskadre, med skibsnummeret P563. Skibet blev i perioden 2010-2011 ombygget til dykkerskib, hvor det overtog rollen som Søværnets dykkerskib fra Y307 Læsø (af Barsø-klassen).

Y311 Søløven hører under Søværnets Dykkertjeneste. Skibets primære opgave er uddannelse af militære og civile dykkere – herunder skibs-, mine- og overfladeforsynede dykkere. Om bord er der plads til 9 faste besætningsmedlemmer, samt 20 passagerer. Skibet er udrustet med dykkerklokke, dykkerlederkontrolrum, fire varpeankre, trykkammer, hospital, nitroxanlæg, varmtvandsgenerator og luftbank.

Søløven deltager også i ammunitionsrydningsoperationer, som f.eks. bortsprængning af bomber fra 2. verdenskrig samt fungerer som uddannelsesplatform for kadetter fra Søværnets Officersskole.

FORENINGEN

 
 
Uddrag af Sønderborg Marineforenings historie
 
 

Lokalafdelingen blev stiftet 17. november 1939 som den anden afdeling i Sønderjylland.

Foreningen blev oprettet på initiativ af en del gamle orlogsgaster og foreningen talte indledningsvis 30 medlemmer.

Foreningens første bestyrelse

Første ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag 6. december 1939. På generalforsamlingen valgtes automobilhandler Hans Petersen som formand, næstformand blev installatør Ejler Hansen, kasserer og sekretær bankassistent P.K. Schmidt og som øvrige bestyrelsesmedlemmer chauffør Nis Blomgren og lokomotivfører Johannsen.

 
Denne fem mands bestyrelse var sønderborgafdelingens første bestyrelse. og den første bestyrelse i Marineforeningens afdeling 70, Sønderborg og Omegn.

Afdelingen modtager flag
På denne første generalforsamling modtog afdelingen et flag af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik. Flagstangen blev givet som gave af æresformanden for Ålborg afdelingen Konsul Stuhr.

Lørdag 26. oktober 1940 fandt flagindvielsen sted, og på denne dato gik flaget for første gang til tops til bådsmandspibens fløjten.

Besøg af to torpedobåde
Herefter gik det fremad med foreningsarbejdet og mange arrangementer blev gennemført. Det være sig møder og fester, og her havde afdelingen god gavn af det nære samarbejde med 2. regiments soldaterforening.

En af de helt store oplevelser var besøget af torpedobådene Hvalrossen og Makrellen 9. december 1942. I den anledning blev der holdt en vellykket fest på Sønderborghus, med deltagelse af besætningerne fra begge skibe.

Oprettelse af marinestue
På det første månedsmøde i vintersæsonen 1944 blev de indledende drøftelser om oprettelse af en marinestue taget. På månedsmødet i oktober blev der nedsat et udvalg der skulle stå for oprettelse af en marinestue. Penge blev samlet indsamlet og rekvisitter til udsmykning blev skaffet til indretning af en marinestue på dampskibspavillonen. Dette blev afdelingens første marinestue.

Stort flådebesøg
Første officielle flådebesøg efter befrielsen 5. maj 1945 blev et de helt store arrangementer. Hele tre orlogsskibe besøgte afdelingen. Det var skibene Lindormen, Hejmdal og Freja. Der blev arrangeret en velkomstfest på Sønderborghus, og det blev en fornøjelig aften. Blandt aftenens mange talere var orlogskaptajn Jegstrup der takkede afdelingen for det vellykkede arrangement.

Kommandør på besøg
13. januar 1946 havde afdelingen for første gang besøg af hovedbestyrelsens formand, kommandør Paul Ipsen. Besøget var uofficielt og der blev gennemført en mindre frokost sammen med bestyrelsen.

Flere medlemmer kommer til
Afdelingen blev et populært sted at komme og medlemstallet steg. En stor fordel for hvervningen var at der efter besættelsen blev oprettet en marinestation i Sønderborg. Det resulterede i et nært kammeratligt samarbejde, med mange fælles ture og fester, og mange nye medlemmer, så efterhånden kom afdelingen op på 83 medlemmer.

Årlig tilbagevendende begivenhed
En begivenhed som man så frem til hvert år, og som man gør den dag i dag, var når Kongeskibet Dannebrog lagde til kaj i Sønderborg. Kongehusets besøg, som dengang omfattede Hans Majestæt Kongen og Dronningen, og de små prinsesser. Det var et stort øjeblik at deltage i modtagelsen når den kongelige familie ankom for at tage ophold på sommerresidensen i Gråsten Slot. Et besøg hvor der bl.a. blev festet med besætningen, og det gøres der fortsat hver sommer.

Foreningens formænd gennem årene

Mange ændringer kom til i afdelingen, deriblandt et nyt mødested. Marinestuen flyttede nu til Hotel Strand. Medlemstallet steg og kom op på 99 medlemmer i afdeling 47. Sønderborg Marineforening har været begunstiget af forholdsvist få udskiftninger blandt formændene, hvilket også har medvirket til stabilitet og sikker kurs, i årenes løb:

Automobilforhandler Hans Petersen 1939 - 1947
Tandtekniker Andreas Schmidt 1947 – 1951
Skomagermester A. Andresen 1951 – 1956
Prokurist Carl Borchardt 1956 – 1964
Tandtekniker Andreas Schmidt 1964 - 1985
Disponent Carl Alfred Langer 1985 - 2007
Logistikmedarbejder Jan Marcussen 2007 - 2020
Afdelingschef Poul-Arne Hvid Callesen 2020 –

Afdelingen flytter ud af byen
Men marinestuen måtte, af forskellige grunde, endnu engang flytte. Den flyttede fra Hotel Strand til Æblegade, hvorfra den igen måtte flytte i 1999 til sin nuværende beliggenhed tæt ved vandet – ved Verdens Ende nr. 16.

Mange var dengang skeptiske over at skulle flytte ud af byen, hvilket ingen er mere, en bedre placering bliver svær at finde. Afdelingen har nu et noget nært perfekt mødested. En marinestue der hver lørdag formiddag samler mange medlemmer..

Foreningen i dag
Hver torsdag formiddag og lørdag formiddag møder en del medlemmer op i marinestuen til en hyggelig snak i maritime omgivelser, tæt ved havet – så alt er som det skal være. Der er hver lørdag udpeget en banjemester der sørger godt for de fremmødte. Der er forplejning på programmet såsom en ringriderpølse, en sildemad eller anden proviant.

Året rundt er der forskellige spændende arrangementer af både maritimfaglig og social karakter, så der er godt liv i foreningen som i dag tæller ca. 50 medlemmer og fremmødet er ca. 15 til 20 medlemmer til et lørdagsarrangement, og lidt færre til torsdagsarrangementerne.

 
 
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com